ساختار انجمنمعرفی انجمن

تاریخچه جوشش عاطفه، بلوغ اندیشه و به تصویر کشیدن عظمت انسان که اشرف مخلوقات می باشد عده ای را بر آن داشت تا با توجه و عنایت ایزد منان به یاری انسانهایی بشتابند که چشم امید به باران رحمت و محبت الهی دارند تا از دست های عده ای نیکوکار بر سرزمین قلب هایشان ببارد. در این راستا انجمن خیریه ms ...
ادامه


فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی