گوشه ای از عملکرد انجمن امید


عملکرد سال97

گزارش فعالیت های هیات مدیره جدید انجمن خیریه ام.اس استان زنجان (امید) اولین گزارش از دوره شروع فعالیت های هیئت مدیره جدید بشرح زیرتقدیم حضور می گردد. تشکیل اولین جلسه ی هیات مدیره بعد از مجمع انتخاب ترکیب اعضای هیات مدیره ارسال مدارک ومستندات لازم جهت ثبت تغییرات جمعیت به اداره کل ثبت ...
ادامه


فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی