فرم همیاری

خیرین گرامی می توانید با تکمیل فرم زیر آمادگی خود را جهت همیاری با انجمن حمایت از بیماران ام اس استان زنجان اعلام نمایید.

جنسیت *shooow

فرم همیاری

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی