«تجهیزات خاک خورده»

تا زمانی که مریض درد میکشد ما فریاد میکشیم...

مصاحبه مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران ام.اس استان زنجان با روزنامه صدای زنجان


۱۴۰۲/۰۳/۳۰، ۱۳:۰۷:۱۵       595

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی